Kepala TUIr. Sri Wiji
BendaharaKristinah
TU KomunikasiDrs. Mujiyono
TU InformatikaSujiyono
Laboran1. Setiawan, S.Kom
2. Ahmad Zainal Maghfur, S.I.Kom